توضیحات

مفاد مربوط به قرارداد دوجانبه

در معاملات دوجانبه، شرکت تدبیرسازان انرژی آپادانا برق مورد نیاز مشترکین را از طریق عقد قرارداد دوجانبه با نیروگاه ها تهیه می کند. در ذیل به ویژگی های تأمین برق از طریق این روش اشاره شده است:

1- تعیین مقدار انرژی الکتریکی مورد نیاز توسط مشترکین

2- امکان عقد قرارداد بلند مدت برای تأمین انرژی الکتریکی

3- تعیین بهای انرژی الکتریکی بطور توافقی فی ما بین شرکت تدبیرسازان انرژی آپادانا با مشترکین

4- تعیین زمان سررسید پرداخت بهای انرژی الکتریکی بطور توافقی فی ما بین شرکت تدبیرسازان انرژی آپادانا با مشترکین

5- قرار گرفتن مشترکین در آخرین اولویت برنامه‌های مدیریت مصرف برق