توضیحات

صنايع با مصرف بیش از پنج مگاوات

شرکت تدبیرسازان انرژی آپادانا با داشتن کادری مجرب و مطلع از قوانین مربوط به بازار برق درصدد است به مشترکین صنعتی با قدرت قراردادی بیش از 5 مگاوات در تأمین هر چه ارزان تر انرژی الکتریکی مورد نیازشان یاری برساند. برای این منظور، برق مورد نیاز مشترکین صنعتی با قدرت قراردادی بیش از 5 مگاوات از دو مجرای خرید برق از نیروگاه ها طی معاملات دوجانبه و بورس انرژی انجام می شود. شایان ذکر است که قرارداد فروش انرژی فی ما بین شرکت تدبیرسازان انرژی آپادانا و مشترکین صنعتی در شرکت مدیریت شبکه ی برق ایران ثبت و سپس برای اعمال به شرکت های برق منطقه ای/توزیع نیروی برق ابلاغ می شود. همچنین، کل برق مورد نیاز مشترکین صنعتی، فارغ از نوع قرارداد خرید برق و میزان برق خریداری شده، توسط شرکت های برق منطقه ای/توزیع نیروی برق مانند همیشه به مشترک در محل مصرف تحویل داده می شود.