توضیحات

بازار برق ايران

ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 موجب تغییر نگره حاکم بر صنعت برق کشور شد. بطوریکه تا پیش از ابلاغ این اصل تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی به مثابه یک خدمت انگاشته می شد لیکن پس از ابلاغ آن، انرژی الکتریکی به مثابه یک کالا تلقی می شود. لذا بمنظور فراهم آوردن بستری مناسب برای داد و ستد این کالا، بازار برق ایران در سال 1382 شروع به فعالیت کرد. در بازار برق ایران برای دادوستد انرژی الکتریکی سه بازار روزآینده، دوجانبه و بورس انرژی تمهید شده است. بمنظور تمرکز زدایی هر چه بیشتر و افزایش سطح رقابت و نقدشوندگی، در ساختار بازار برق ایران امکان فعالیت شرکت های خرده فروشی برق در عرصه دادوستد انرژی الکتریکی در نظر گرفته شده است. در این ساختار، به شرکت های خرده فروشی برق اجازه خرید برق از بازارهای عمده فروشی، دو جانبه و بورس انرژی و فروش آن به مشترکین صنعتی با قدرت قراردادی بیش از 5 مگاوات داده شده است. دستورالعمل شماره ی 350/24967/93 صادر شده توسط معاون وقت وزیر نیرو در امور برق و انرژی در تاریخ ۱۸/۰۵/۹۳ متضمن اختیارات شرکتهای خرده فروشی برای خرید برق از بازارهای عمده فروشی، دو جانبه و بورس انرژی و فروش آن به مشترکین صنعتی با قدرت قراردادی بیش از 5 مگاوات است. شایان ذکر است که با صدور تصویب نامه ی هیأت وزیران به شماره 82357 /ت57467هـ مورخ 1399/07/20 کلیه ی مشترکین صنعتی با قدرت قراردادی بیش از 5 مگاوات موظف به تأمین برق از طریق قرارداد دوجانبه و بورس انرژی شده اند. در شکل زیر روابط میان شرکت های خرده فروشی، مشترکین، شرکت مدیریت شبکه ی برق ایران و برق های منطقه ای نمایش داده شده است.